Unity In Diversity In India Short Essay On Global Warming

India is a nation of different societies, races, dialects, and religions. It is a place that is known for Unity in different things where individuals of different background and with different ways of life live together. India is a place with various religions, convictions, and beliefs in God. Regardless of all these differences, they live with the obligation of brotherhood and humanity.

Unity in diversity is the unmistakable component of India which makes it popular all around the globe. For the most part, individuals in India are following the considerable old Indian culture of being tolerant and engrossing which make them absorbing in nature. Unity in diversity in all parts of the country has made a huge difference in the way people think and live. The people with different religious beliefs hang out together, eat together and live together. They also celebrate each other’s functions with harmony and love. The celebration never ends and they all live together with love and respect.

India is a culturally rich place and there are people who belong to different cultures live in this country together and sometimes under the same roof as well. Nobody considers any culture smaller than the other and they all give respect to everyone and everything.

India is an incredible place. People living in the country also have some differences in the opinion and being the biggest democracy that is something that has to happen and it will happen.

India is popular for its rich social legacies which are a direct result of individuals of different religions. Individuals have a place with different societies offer ascent to the different ways of life on the premise of their advantage and conviction. It again offers to ascend to the development in different big areas like music, expressive arts, dramatization, dance (traditional, people, and so forth), theater acts, and so forth. The spiritual learnings in this country are also very incredible. People tend to follow the Godman as well and sometimes the Godman is followed by people of other religion as well. There are rishis, maharishis, yogis, ministers, father, and so on in every one of the religions following their own particular otherworldly conventions as indicated by their religious sacred texts.

Hindi is a mother dialect in India however numerous different lingos and languages are spoken by the general population of various religions and areas, for example, Urdu, English, Gujarati, Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Udiya, Kashmiri, Punjabi, Bhojpuri, Bengali, Bihari and many other languages, however, everybody feels pleased to be the citizen of this extraordinary incredible India.

Unity in diversity of India is incredible and people of the country are lucky to live in such a place where they get to see so much of variations and different ways of living. People live in harmony with each other and there is so much they learn from each other. India is indeed an incredible place to live and we are all lucky to be born in this diverse nation.

Najem lokalu przy Głowackiego 10

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku: na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10 (z przynależnym pomieszczeniem piwnic) – o powierzchni:

–          54,36 m2 (parter)

–          31,20 m2 (piwnice),

przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Oferty należy składać do dnia 24 marca 2015r.  (wtorek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 1015.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

– „Najem lokalu położonego przy ul. Głowackiego 10 w Brzesku”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2015r.  o godz. 1030, w sali narad.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

–          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

–          stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,

–          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                   Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul.Głowackiego 10 wynosi:

–          48,00 złotych netto (parter),

–            4,00 złote netto (piwnice).

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy  złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.

6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej
z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 roku
w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni,
od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz gazu, atomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko ( Stosownie do yposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29.12.2014r.).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta,  regulamin konkursu,  umowa najmu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.

Categories: 1

0 Replies to “Unity In Diversity In India Short Essay On Global Warming”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *